http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/issue/feed Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2020-06-09T15:14:51+00:00 Grzegorz Czapnik gczapnik@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum&nbsp;</em>Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik. Problematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii: teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, prasoznawstwo, ruch wydawniczo-księgarski, biografistyka księgoznawcza, wykorzystanie technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych. Opracowania redakcyjnego <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum</em> od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu: Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.</p> <p>&nbsp;</p> </div> http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7845 Wirtualne formy komunikacji w społeczeństwie informacyjnym. Analiza terminologiczna wybranych pojęć 2020-06-09T15:14:51+00:00 Patrycja Nawrocka patrycjaa.nawrocka@gmail.com <p>W artykule dokonano analizy terminologicznej pojęć ukazujących rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez powstanie społeczności wirtualnej, Web 2.0, bloga i blogosfery. Na podstawie przeglądu wybranej literatury zaprezentowano stanowiska naukowców i badaczy wobec analizowanych pojęć.</p> 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7846 Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej 2020-06-09T15:02:50+00:00 Hanna Grabowska hanna.grabowska@amu.edu.pl <p>Współczesne otoczenie bibliotek, kształtowane przez proces globalizacyjny, dynamiczny rozwój technologii oraz wysoki poziom konkurencji, skłania do poszukiwania nowych metod zarządzania i narzędzi marketingowych. Sposób zarządzania instytucjami bibliotecznymi podlega modyfikacjom, mającym swe źródło w obserwacji otoczenia oraz umiejętności szybkiego reagowania na nowe trendy i zjawiska. Dynamika zmian otoczenia bibliotek i rosnące oczekiwania użytkowników sprawiają, że bibliotekarze poszukują nowych rozwiązań oraz innowacji, które pozwolą placówkom i ich usługom się wyróżnić. W tym celu na „zatłoczonym” informacyjnie rynku biblioteki budują rozpoznawalne marki postrzegane jako ich znaczące zasoby niematerialne. Celem publikacji jest wyjaśnienie i usystematyzowanie pojęć dotyczących marki w odniesieniu do bibliotek akademickich oraz omówienie elementów kształtowania świadomości marki w tych instytucjach i metod ich pomiaru.</p> 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7847 Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych 2020-06-09T15:02:22+00:00 Dorota Wierzbicka-Próchniak dwierzbicka@uni.opole.pl Danuta Szewczyk-Kłos danuta@uni.opole.pl <p>Narodowe Centrum Nauki we wrześniu 2018 r. zadeklarowało udział w realizacji Planu S, który przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie publikacje naukowe powstałe z udziałem finansowania ze środków publicznych muszą być publikowane w czasopismach Open Access lub na platformach Open Access. Na Uniwersytecie Opolskim trwały już wtedy prace nad uruchomieniem platformy, która zapewniłaby otwarty dostęp do uczelnianych czasopism naukowych. Docelowo umieszczono na niej trzynaście tytułów wydawanych przez uczelnię. Zadanie to powierzono do realizacji Bibliotece Głównej UO jako jednostce koordynującej wszelkie prace związane z jej powstaniem. Jest to kolejna – po repozytorium uczelnianym – forma aktywnego uczestnictwa Biblioteki w realizowaniu polityki otwartego dostępu na opolskiej Alma Mater. Platformę uruchomiono w listopadzie 2018 roku. Prace związane z jej utworzeniem nie zostały jednak jeszcze zakończone. Celem artykułu jest przedstawienie etapów budowy platformy przy udziale redakcji czasopism, wydawnictw uczelnianych, Centrum Informatycznego, firmy zewnętrznej oraz zespołu pracowników Biblioteki. Stanowi on też omówienie zakresu prac, które będą realizowane przez uczestników projektu, tak, aby zapewnić płynne funkcjonowanie platformy i wysoki poziom widoczności zasobów w bazach indeksujących treści naukowe.</p> 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7848 Poziom satysfakcji korzystania z Biblioteki Politechniki Łódzkiej wśród studentów i doktorantów 2020-06-09T15:01:55+00:00 Iwona Sójkowska iwona.sojkowska@p.lodz.pl <p>Biblioteka akademicka, która ma spełniać określone funkcje w uczelni, musi uwzględniać potrzeby środowiska. Jedną z możliwości rozpoznania potrzeb użytkowników jest przeprowadzenie badań ankietowych. Artykuł przedstawia wyniki badania satysfakcji studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, które zostało przeprowadzone w 2019 roku. Analiza poziomu satysfakcji nie ograniczyła się jedynie do określenia stopnia zadowolenia z realizowanych usług czy udostępnianych zbiorów, widocznego w odpowiedziach na pytania zamknięte. Dokonano wnikliwego przeglądu opinii zawartych w pytaniu otwartym, które stały się podstawą do planowania zmian uwzględniających oczekiwania badanej grupy użytkowników.</p> 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7844 Wstęp 2020-06-09T15:09:28+00:00 Magdalena Przybysz-Stawska magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7849 Zdzisław Gębołyś (red.), Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. 280 ss. 2020-06-09T15:01:28+00:00 Maja Wojciechowska maja.wojciechowska@ug.edu.pl 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7850 Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula, Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce: na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 264 ss. 2020-06-09T15:01:02+00:00 Małgorzata Bańkowska m.bankowska@bu.pwsz.kalisz.pl 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7851 Agnieszka Wandel, Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży: na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019. 352 ss., [30] kart tablic: ilustracje 2020-06-09T15:00:33+00:00 Mariola Antczak mariola.antczak@uni.lodz.pl 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7852 Konferencja naukowa „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019” (Warszawa 19–20 listopada 2019 r.) 2020-06-09T15:00:03+00:00 Ewa Obała e.obala@bu.pwsz.kalisz.pl 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7853 Konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych” (Katowice, 4 grudnia 2019 r.) 2020-06-09T14:59:36+00:00 Małgorzata Bańkowska m.bankowska@bu.pwsz.kalisz.pl 2020-06-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020