O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum Atrium et Librorum.

Opracowania redakcyjnego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum od początku podjęli się pracownicy dwóch placówek naukowych Uniwersytetu: Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (aktualnie: Katedry Informatologii i Bibliologii) oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

W latach 1989-2001 funkcję redaktora naczelnego pełniła prof. Hanna Tadeusiewicz, a w skład rady naukowo-dydaktycznej serii wchodzili: prof. Janusz Dunin, Jan Janiak, Jerzy Andrzejewski i dr Bogumił Karkowski. W latach 2003-2008 zeszyty naukowe ukazywały się pod redakcją prof. Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, w latach 2008-2015 pod redakcją prof. Jadwigi Koniecznej.

Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Magdalena Przybysz-Stawska.

Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik.

Problematyka artykułów publikowanych w Acta Universitatais Lodziensis. Folia Librorum skupia się na zagadnieniach szeroko pojętej nauki o książce, informatologii, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, w tym między innymi na tematyce związanej z:

- informacją naukową

- teorią i praktyką bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa

  • ruchem wydawniczo-księgarskim
  • biografistyką księgoznawczą
  • wykorzystaniem technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych
  • rynkiem mediów współczesnych
  • promocją książki i czytelnictwa

Wszystkie numery archiwalne (1-28) są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 63.31 pkt.

Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, EBSCO, PolINDEX, HAL, CEJSH, BazHum, Polska Bibliografia Bibliologiczna i ARIANTA, a także w zasobach WorldCat, Google Scholar, ViFaOst i LitDok

Języki publikacji : polski, angielski

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 15

Proces recenzyjny

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

W pierwszym etapie redakcja dokonuje oceny formalnej tekstu.

Do oceny każdego zgłoszonego tekstu (poza recenzjami i sprawozdaniami) powołuje się dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych poza Katedrą Bibliologii i Informatologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, powoływany jest jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej.

Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych.

Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Formularz recenzji do pobrania - pdf

Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

 

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.